آموزش حرفه و فن

May, 2022

آموزش حرفه و فن

در بنیاد خیریه رها، تعهد ما به رفاه و موفقیت آینده کودکان کار در رویکرد جامع ما به آموزش و توسعه مهارت ها تجسم یافته است.

در بنیاد خیریه رها، تعهد ما به رفاه و موفقیت آینده کودکان کار در رویکرد جامع ما به آموزش و توسعه مهارت ها تجسم یافته است. ما علاوه بر برنامه مهارت های انگلیسی و کامپیوتر، برنامه آموزش حرفه و فن را نیز ارائه می دهیم که به طور خاص برای آموزش مهارت های عملی مانند خیاطی و تولید صنایع دستی و لوازم جانبی طراحی شده است. تاکید بر این امر ضروری است که این برنامه کار کودکان را تایید یا تداوم نمی بخشد. در عوض، کودکان را قادر می سازد تا مهارت های ارزشمندی را توسعه دهند که می تواند منجر به استقلال و اشتغال معنادار در آینده شود.
برنامه آموزش حرفه و فن جزء حیاتی استراتژی کل نگرانه ما برای مبارزه با کار کودکان است. فقط دانش آموزان صنف ششم واجد شرایط پیوستن به این برنامه هستند و اطمینان حاصل می شود که شرکت کنندگان به سن و سطح تحصیلی مناسب برای بهره مندی کامل رسیده اند. کودکان کوچکتر، که ممکن است همچنان به دستفروشی یا تکدی گری مشغول باشند، به سمت فعالیت های مناسب سن و خدمات پشتیبانی در سازمان ما هدایت می شوند.
با تمرکز بر دانش‌آموزان صنف ششم، می‌توانیم آموزش‌های متناسبی ارائه کنیم که نیازهای پرورشی آنها را برآورده کند و آنها را برای گذار به بزرگسالی آماده نماید. از طریق آموزش خیاطی و کاردستی، کودکان در این گروه سنی مشاغلی را می آموزند که نه تنها خلاقانه و رضایت بخش هستند، بلکه قابل فروش نیز هستند. این مهارت‌ها می‌توانند پایه‌ای برای معیشت پایدار باشند و آنها را قادر می‌سازد تا شغلی آبرومندانه داشته باشند یا حتی کسب‌وکارهای کوچک خود را در آینده راه‌اندازی کنند.
دانش آموزان صنف ششم با شرکت در این برنامه احساس موفقیت و ارزش خود را به دست می آورند. آنها در یک محیط حمایتی و پرورشی آموزش داده می شوند، که تمرکز بر یادگیری و توسعه شخصی به جای سود اقتصادی فوری است. این رویکرد تضمین می‌کند که کودکان برای کارشان مورد استثمار قرار نمی‌گیرند، بلکه در عوض به مهارت‌هایی مجهز می‌شوند که در طول زندگی برای آنها سودآور است.
هدف برنامه آموزش حرفه و فن ما این است که امید و فرصت ها را برای کودکان در این گروه سنی خاص جایگزین ناامیدی، دستفروشی و تکدی گری نماید. این برنامه مسیری ساختاریافته در جهت آینده ای روشن برای آنها فراهم می کند تا بتوانند به بزرگسالانی متکی به خود تبدیل شوند که می توانند زندگی خود و خانواده خود را تامین نمایند. با سرمایه گذاری در آموزش و توسعه مهارت های آنها در این مرحله حساس از زندگی شان، چرخه فقر و وابستگی را می شکنیم و آنها را برای ساختن فردایی بهتر توانمند می کنیم.